STAVMONT
 0907 483 999     info@kurenie-namestovo.sk

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II

Dotácia na slnečne kolektory, kotly na biomasu, fotovoltické panely a tepelné čerpadlá


VYBAVÍME PRE VÁS DOTÁCIE NA KĽÚČ

Vieme, že nie je jednoduché vyznať sa vo všetkých pravidlách, predpisoch a termínoch. Preto Vám okrem dodania a inštalácie zariadení pomôžeme aj so zís-kaním dotácie. Nebudete strácať čas a trápiť sa s vyplňovaním formulárov. Všetko potrebné vybavíme za Vás: Vy iba počkáte na poukážku s príspevkom

Slnečné tepelné kolektory

Kedy áno:

· Chcete významne znížiť svoje náklady na ohrev teplej vody, ktorú využíva viac osôb.

· Máte možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému, alebo s nimi počítate v projek-te novostavby.

Kedy nie:

· Nemáte vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie.

· Orientácia plochy na osadenie kolektorov je nevhodná, napr. tienená stromami alebo budovami.

· Medzi vhodnou plochou na umiestnenie kolektorov a ohrievačom teplej vody je veľká vzdialenosť.

Obmedzenia:

· Nízka spotreba teplej vody znižuje efektívne využitie kolektorov a predlžuje návratnosť investície až za hranicu plánovanej životnosti zariadenia.

Kotol na biomasu

Kedy áno:

· Ak hľadáte ekologický, ekonomicky výhodný zdroj tepla.

· Ak chcete zdroj s možnosťou automatickej prevádzky – platí pre kotly na pelety a drevnú štiepku.

· Chcete vymeniť existujúci zdroj na fosílne palivá.

· Potrebujete vyššiu teplotu vykurovacej vody, napr. pre radiátory.

Kedy nie:

· Nemáte dosť priestoru pre zariadenie a skladovanie paliva.

· Nemôžete zabezpečiť základnú obsluhu zariadenia, dodávku a dopĺňanie paliva, vyná-šanie nespálených zvyškov (prípadne likvidáciu popola).

· Ak je v mieste spotreby navrhnutý nízkoteplotný vykurovací systém (podlahové alebo stenové vykurovanie), prevádzka zdroja zabezpečujúceho vyššiu teplotu by bola zbytoč-ná.

· Ak je na pozemku k dispozícii prípojka zemného plynu, treba zvážiť, čo je výhodnejšie.

Obmedzenia:

· Nižší komfort obsluhy v porovnaní s plynovým kotlom, vyššie investičné náklady.

· Pri hľadaní najnižšej ceny za palivo (obzvlášť drevné pelety) veľmi kolíše kvalita a výhrevnosť. Nekvalitné palivo sa prejaví vyššou spotrebou a zvýšenou náročnosťou na údržbu.

· Pasívny / nízkoenergetický dom, môže mať nižšiu okamžitú potrebu tepla na vykurova-nie, ako je dolná hranica regulácie výkonu kotla na biomasu, v takomto prípade je po-trebné kombinovať aj kotol na drevné pelety s akumulačnou nádobou, čo môže predražiť investíciu a zvýšiť priestorové nároky.

 

Tepelné čerpadlo

Kedy áno:

· Hľadáte moderný zdroj tepla s veľmi ekonomickou automatickou prevádzkou.

· Požadujete bezobslužnú prevádzku, vysokú úroveň riadenia a jednoduchú inštaláciu.

· Chcete znížiť náklady ak máte elektrické vykurovanie.

· V dome je navrhnuté nízkoteplotné podlahové alebo stenové vykurovanie.

Kedy nie:

· Ak dom nemá vymenené okná a nie je zateplený.

· Ak nemáte možnosť umiestniť vonkajšiu jednotku tak, aby hlukom nerušila vás a okolie. A prípadne nemáte ani možnosť vybudovať zemný kolektor, alebo vrt.

· Ak je na pozemku k dispozícií prípojka zemného plynu, treba zvážiť, čo je výhodnejšie.

Obmedzenia:

· Vyššie investičné náklady. Potenciálne vysoké náklady na servis.

 

Fotovoltaické panely

Kedy áno:

· Hľadáte alternatívny zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov a ohrev teplej vody.

· Prevádzkujete spotrebiče a zariadenia najmä cez deň.

· Hľadáte spôsob, ako zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť svojej domácnosti. Fotovoltický systém s batériami funguje aj ako záložný zdroj – ochráni a zabezpečí pri výpadku napá-jania zo siete prevádzku spotrebičov, napríklad chladničky, PC alebo kamerového sys-tému .

Kedy nie:

· Orientácia plochy na osadenie panelov je nevhodná, prípadne je tienená stromami alebo budovami.

· Nemáte na budove dostatočne veľkú plochu na osadenie panelov.

Obmedzenia:

· Nutnosť prispôsobiť spotrebu domácnosti času produkcie elektriny. Vyrobenú energiu, ktorú nespotrebujete dodávate do distribučnej siete bezodplatne. Akumulácia získanej elektriny do akumulátorov je ešte stále investične náročná.

· Pre prípadné úpravy a opravy je nevyhnutná odborná spôsobilosť, prípadné amatérske zásahy môžu byť životu nebezpečné.

· Členitosť strešnej konštrukcie si vyžaduje špecifické, investične náročnejšie, riešenia.